skip to Main Content
biuro@mrbooker.pl

REGULAMIN – Zasady współpracy i korzystania z mrBooker System

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi dostępu do użytkowania aplikacji internetowej mrBooker.
2. Usługodawcą jest 1000 MIAST Tomasz Wilkosz, Pl. Grodnicki 1, 70-210 Szczecin, NIP: 9551896675, w dalszej części regulaminu nazywana „Usługodawcą”.
3. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba lub podmiot, który zawrze umowę poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.mrBooker.pl.
4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz oferty zawartej na stronie www.mrBooker.pl.
5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, polegającej na udostępnieniu aplikacji internetowej, będącej narzędziem wspomagającym pracę recepcji obiektu noclegowego.
6. Do korzystania z usługi dostępu do użytkowania aplikacji internetowej mrBooker, niezbędne jest posiadanie komputera podłączonego do internetu oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji co najmniej 3.0.
7. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
8. „MrBooker SYSTEM” to aplikacja internetowa służąca do wspomagania pracy recepcji w obiekcie noclegowym.
9. „MrBooker ON-LINE” to dodatkowa opcja, będąca rozszerzeniem aplikacji „MrBooker System”, pozwalająca na umieszczenie na dowolnej stronie internetowej modułu rezerwacji miejsc noclegowych, zintegrowanego z „mrBooker SYSTEM”
10. „MrBooker MULTI” to dodatkowa opcja, będąca rozszerzeniem aplikacji „mrBooker SYSTEM”, która pozwala na podłączenie do jednego systemu kilku obiektów noclegowych.


PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
1. W świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016, administratorem danych osobowych wprowadzanych do systemu mrBooker jest Klient.
2. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Klienta za pośrednictwem systemu mrBooker są przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Usługodawca zapewnia, iż jego system został zaprojektowany z należytą starannością, aby wszelkie dane osobowe wprowadzane przez Klientów były odpowiednio zabezpieczone i chronione przed nieuprawnionym dostępem.
4. Klient odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie danych dostępowych oraz nadanie odpowiednich praw dostępowych do systemu mrBooker, tak aby były one użyte wyłącznie przez osoby upoważnione przez Klienta do kontaktu z danymi osobowymi.


OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostępu do użytkowania aplikacji internetowej mrBooker z należytą starannością podczas całego czasu trwania umowy z Klientem.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
3. Usługodawca nie odpowiada za straty spowodowane brakiem dostępu do internetu, korzystaniem z wadliwego lub pirackiego oprogramowania w komputerze (np. systemy operacyjne), korzystaniem z wadliwego sprzętu komputerowego.
4. Aby usługa została wykonana z należytą starannością, Usługodawca ma prawo do aktualizowania aplikacji mrBooker.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia celowych krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu aplikacji mrBooker.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku: braku ciągłości świadczenia usługi dostępu do użytkowania aplikacji spowodowanej działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, klęsk żywiołowych, nieprawidłowego wykorzystywania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi danych dostępowych (login, hasło itp) przez osoby lub podmioty trzecie.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy w każdym przypadku ograniczona jest do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
9. Usługodawca gwarantuje dostęp do usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego, na poziomie 98% w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas przekroczy 2% dostępności, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.


ZMIANY
1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, a Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji.
2. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, Klient może zrezygnować z korzystania z usługi dostępu do użytkowania aplikacji, po ówczesnym rozliczeniu się i dokonaniu wpłaty aktualnych należności.
3. Cennik usług może zostać zmieniony, a Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji na co najmniej 2 miesiące przed wprowadzeniem zmian.
4. W przypadku braku akceptacji zmian cennika, Klient może zrezygnować z korzystania z usługi dostępu do użytkowania aplikacji, po ówczesnym rozliczeniu się i dokonaniu wpłaty aktualnych należności.


ROZLICZENIA
1. Klient otrzymuje dostęp do „mrBooker SYSTEM” wraz z wpłaceniem opłaty instalacyjnej.
2. Opłata za dostęp do „mrBooker SYSTEM” pobierana jest wyłącznie w miesiącach, w których obiekt przyjmuje gości. W pozostałych miesiącach dostęp jest darmowy, co pozwala Klientowi na kontrolowanie stanu rezerwacji przez cały rok bez ponoszenia zbędnych kosztów.
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
4. Usługodawca w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym obiekt przyjmował gości, wystawi fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności na kwotę opłaty miesięcznej określonej w cenniku.
5. Po przekroczeniu terminu płatności, dostęp do usługi mrBooker SYSTEM oraz wszelkich usług dodatkowych i rozszerzeń zostanie zablokowany, w tym również Klient nie będzie miał możliwości wglądu w dokonane wcześniej rezerwacje. W momencie zaksiegowania wpłaty na koncie bankowym, Usługodawca ponownie włączy dostęp do usługi.
6. W przypadku zamówienia usług dodatkowych określonych w cenniku (np. dodatkowe szablony potwierdzenia rezerwacji, zdalna pomoc techniczna itp), Usługodawca wystawi fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności. Usługa zostanie zrealizowana po opłaceniu faktury, we wcześniej ustalonym terminie.
7. W przypadku zamówienia dodatkowych rozszerzeń np. mrBooker MULTI, mrBooker ON-LINE, mrBooker MOBILE, opłata pobierana jest co miesiąc przez cały okres korzystania z rozszerzeń.


ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Klient może wypowiedzieć umowę i zrezygnować z korzystania z usługi w dowolnym momencie, przy czym w pierwszej kolejności zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zaległości w zobowiązaniach wobec Usługodawcy.
2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Klientowi z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny. 
3. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub/i niedotrzymania terminu płatności przez Klienta, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy i zablokowania świadczenia usługi dostępu do aplikacji mrBooker w trybie natychmiastowym.


PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usługi dostępu do użytkowania aplikacji internetowej mrBooker, jest prawo polskie. 
2. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usługi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Back To Top